Miss Studentka 2013/2014

Podmínky a pravidla

I. Úvodní ustanovení

1. Soutěž Miss Studentka 2013/2014 (dále jen Soutěž) je celorepubliková soutěž studentek o titul Miss Studentka České republiky - Miss českého studentstva 2013/2014.

2. Soutěž organizuje Asociace studentů a absolventů (dále jen Organizátor) a na její organizaci se podílí studenti a studentky ze středních, vyšších odborných a většiny vysokých škol v České republice.

3. Soutěže se mohou účastnit všechny studentky denní nebo dálkové formy studia jakékoliv školy (vysoké, vyšší odborné nebo střední).

4. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit jakoukoliv soutěžící ze soutěže v případě uvedení nesprávných údajů (kontaktní údaje, věk apod.), porušení věrohodnosti hlasování nebo jiného porušení pravidel soutěže.

II. Trvání soutěže

1. Soutěž je vyhlášena od 1. 7. 2013.

2. Soutěž probíhá v několika vzájemně na sebe navazujících kolech:

III. Podmínky pro soutěžící a finalistky

1. Soutěžící je osoba ženského pohlaví, která soutěží v lokálním kole soutěže Miss 2013/2014

2. Finalistkou soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží ve finálovém kole soutěže Miss 2013/2014

3. Soutěžící a finalistkou soutěže se může stát osoba ženského pohlaví splňující níže uvedené podmínky:

4. Do národního kola se studenty mohou dostat pouze prostřednictvím lokálního kola. Podmínkou přijetí přihlášky je její správné, úplné a pravdivé vyplnění s přiložením všech požadovaných fotografií, která není starší než jeden rok a odpovídá současnému vzhledu soutěžící. Fotografie v přihlášce do soutěže musí splňovat tyto parametry: fotografie nesmí být hanlivá ani jinak vulgární - právo na rozhodnutí, zda fotografie splňuje toto pravidlo si vyhrazuje organizátor soutěže; fotografie musí splňovat minimální kvalitu pro zobrazení na stránkách

5. Pokud organizátor v průběhu soutěže zjistí, že soutěžící nebo finalistka nesplňuje podmínky soutěže nebo některé z nich nesplnila, má právo ji z dalšího průběhu soutěže vyřadit bez možnosti odvolání

6. Každá soutěžící je povinna seznamovat se s pravidly soutěže, a to i s pozdějšími případnými aktualizacemi

IV. Lokální kolo a národní nominační kolo

1. Lokální kolo soutěže proběhne formou zveřejnění profilu soutěžící na webových stránkách lokální soutěže Miss. Všechny soutěžící budou o potvrzení registrace/přihlášky do soutěže vyrozuměny emailem

2. Z lokálního kola postupuje z každého lokálního kola 7 - 12 soutěžících do národního finálového kola. Nominaci soutěžících do castingu o účast ve finálovém kole provádí veřejnost hlasováním (svými hlasy)

3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo naložit se soutěžním profilem dle svého uvážení

4. Všechny materiály, zejména fotografie pořízené vyhlašovatelem nebo jeho partnery na finálovém večeru slouží výhradně jeho potřebám k prezentaci soutěže či partnerů soutěže. Soutěžící souhlasí s dalším použitím fotografických, popř. videozáznamů pořízených organizátorem nebo jeho partnery

V. Finálové kolo

1. Finálové kolo bude probíhat 1. března 2014 v Praze. Finálové kolo je součástí konference České studentské unie. O jeho přípravách budou finalistky vyrozuměny emailem, popř. telefonicky

2. Nominované finalistky soutěže (prvních 40 nejúspěšnějších z elektronického hlasování na webu) jsou povinny zúčastnit se castingu o postup finálového kola (večera), a to v termínu stanovém organizátorem soutěže a prokázat se občanským průkazem a potvrzením o studiu. Neúčast na castingu či finále, do kterého bude z castingu vybráno 12 soutěžících, se neomlouvá a znamená okamžité vyřazení ze soutěže a nahrazení jinou soutěžící v pořadí následující (náhradnicí).

3. Finalistka si na finálové kolo (večer) přinese všechny náležitosti dle pokynů organizátora (plavky apod.)

4. Porota finálového kola, která rozhodne o umístění soutěžící na prvních třech místech, bude sestavena z týmu organizátorů a vybraných partnerů soutěže a její přesná sestava nebude z důvodu ovlivnitelnosti předem oznámena

5. Na finálovém večeru (kole) budou zvoleny:

6. Výsledek finálové volby bude zveřejněn na webu soutěže

VI. Ceny a dary

1. Ceny a dary budou zajištěny pro soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění

2. Soutěžící odesláním přihlášky bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru, a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u výrobce této ceny či daru

3. Ceny a dary ze soutěže nejsou právně vymahatelné

4. Z cen a darů, které soutěžící získají v soutěži, zaplatí daň v souladu s právními předpisy České republiky, pokud tyto ceny a dary takové povinnosti podléhají. Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytovaní, jízdenky a/nebo letenky apod. Odmítnutí ceny některou ze soutěžících bude znamenat propadnutí dané ceny organizátorovi soutěže

5. Předání všech cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny. Vyhlašovatel soutěže nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána

VII. Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů a se zpracováním a zveřejněním fotografií

1. Registrací do soutěže Miss na těchto webových stránkách uděluje subjekt údajů (účastnice soutěže a hlasující) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to v rozsahu dle registračního nebo hlasovacího procesu a to v rozsahu a za účelem realizace soutěže. Tento souhlas je poskytován na dobu ode dne udělení souhlasu

2. Souhlas je poskytován dobrovolně a může být subjektem údajů kdykoli odvolán písemným sdělením organizátorovi soutěže. Subjekt údajů má v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na změnu nebo opravu poskytnutých údajů a právo požadovat od Organizátora soutěže vysvětlení nebo odstranění závadného stavu pokud se domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány v rozporu se zákonem. Tyto práva je potřeba uplatnit písemným sdělením organizátorovi soutěže na emailovou adresu: info[zavináč]missstudentka.cz. Nevyhoví-li organizátor soutěže této žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup podle předchozí věty nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na tento úřad přímo

3. Účastnice soutěže za podmínek uvedených výše uděluje souhlas se zpracováním a zveřejněním svých poskytnutých fotografií, a to za účelem realizace soutěže

4. Subjekty údajů potvrzují, že osobní a citlivé údaje, které jsou na stránkách uvedené, jsou jejich osobními a citlivými údaji, že jsou pravdivé, a že poskytnuté fotografie zachycují účastnici soutěže. Subjekty údajů tímto prohlašují, že poskytnutím osobních a citlivých údajů a fotografií nedochází k porušení osobnostních, autorských nebo jiných práv třetích osob

5. Subjekt údajů dále potvrzuje, že byl o svých právech ze strany organizátora soutěže řádně poučen

IX. Závěrečná ustanovení

1. Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže. Zasláním přihlášky soutěžící vyjadřují svůj souhlas s uvedením svého jména, příjmení, místa bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce. Tento souhlas stvrdí soutěžící na výzvu vyhlašovatele při odesílání on-line přihlášky do soutěže. Soutěžící dále tímto dává organizátorovi soutěže výslovný souhlas k použití poskytnutých osobních údajů k zasílání informačních materiálů týkajících se produktů a služeb organizátora soutěže a partnerů soutěže

2. Odesláním přihlášky bere soutěžící na vědomí a vyjadřuje souhlas s pořizováním a používáním snímků, obrazových a zvukových záznamů a podobizny soutěžící, které budou pořizovány v rámci průběhu soutěže; dále výslovně souhlasí dle ustanovení § 12 odst. (1)Občanského zákoníku s užíváním a šířením pořízených obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů a podobizny soutěžících organizátorem soutěže a jeho partnery, tento souhlas není omezen ani dobou ani teritoriálně. Zároveň se tímto uděluje souhlas organizátora s převodem tohoto oprávnění na třetí osobu

3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla bez předchozího upozornění

4. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí

5. Tato pravidla platí k 1. 7. 2013


Organizátor soutěže:
Asociace studentů a absolventů
Kamýcká 1067, Praha 6
IČ: 22729283

Dívky Miss Studentka

Další soutěžící Další soutěžící